Проект и главна цел: BG16RFOP002-1.001-0148-C01
Внедряване и пазарна реализация на иновативна услуга “Заместване на ТВ реклами” и повишаване иновационната дейност в тематичната област на ИСИС „ИКТ и информатика“.

Бенефициент: ЕЙЧ-ТЕК ЕООД

Обща стойност: Обща стойност: 515 000 лв., от които 463 500 лв. европейско и национално съфинансиране.
Начало: 07.07.2017 г.
Край: 07.08.2018 г.